Dây Curoa Và Đai Truyền (Bando, Mitsuboshi, Răng,.)