Gạch Block Lát Hè, Gạch Tự Chèn (Con Sâu, Lục Giác, Chữ I,.)