Khí Gas, Khí Gas Công Nghiệp – Đóng Bình, Bồn, Trạm Chiết Nạp.