Sổ Tay, Sổ Da – Sản Xuất và Bán Buôn Sổ Tay, Sổ Da